1.  
Hindilerde Kuluçkadan Çıkış Ağırlığı ve Cinsiyetin Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Turgay ŞENGÜL                                        Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN    
 
2.  
Effects of beak trimming, stocking density and sex on carcass yield, carcass components, plasma glucose and triglyceride levels in Large White turkeys.                 
  
Yrd. Doç. Dr. Turgay ŞENGÜL 
 
3.  
Effects of dietary roxarsone supplementation and sex on the growth performance in Large White turkeys.                                                                                    
                                         Mehmet ÇETİN

 
4.  
Farklı Düzeylerde Fiğ (Vicia sativa L.) İçeren Rasyonlarla Beslenen Erkek ve Dişi Hindilerin Bazı Kan Parametreleri Bakımından Karşılaştırılması.                 
       
Mehmet ÇETİN
 


 
1  
Araştırma veya
Yayının Adı:
Effects of beak trimming, stocking density and sex on carcass yield, carcass components, plasma glucose and triglyceride levels in Large White turkeys.
 
2
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:
Turgay ŞENGÜL HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Selahattin Kiraz HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2001 2003
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:  
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: XXII World’s Poultry Congress.  June 8-13, 2004. Istanbul.
6 Destekleyen Kurum veya Kuruluşlar:  
HRÜ. Ziraat Fakültesi
7 Araştırmanın Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
         
         Bu çalışmada, Ağır Beyaz hindilerin karkas verimi, karkas bileşenleri, yenilebilir iç organlar, abdominal yağ, plazma glukoz ve trigliserid düzeyleri üzerine gaga kesimi, yerleşim sıklığı ve cinsiyetin etkisi ve bu karakterler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Gaga kesimi ve yerleşim sıklığı karkas randımanını ve karkas bileşenlerini önemli düzeyde etkilememiştir. Yerleşim sıklığı*cinsiyet interaksiyonu karkas randımanını ve but ağırlığını istatistiksel bakımdan önemli düzeyde etkilemiştir (P<.05). Cinsiyet, karkas, but, sırt, kanat, boyun ve abdominal yağ gibi bileşenleri önemli düzeyde etkilemiştir. Erkeklerden elde edilen karkas, but, sırt, kanat ve boyun ağırlıkları dişilerden daha yüksek bulunmuştur. Karkas randımanı ve abdominal yağ erkeklerde dişilerden daha düşük olmuştur. Gaga kesimi ve yerleşim sıklığı göğüs ağırlıklarını önemli düzeyde etkilememiştir. Yerleşim sıklığı*cinsiyet interaksiyonu plazma glukoz düzeyini önemli ölçüde etkilemiştir (P<.05). Cinsiyet, trigliserid düzeylerini istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilemiştir (P<.05). Karkas bileşenlerine ait korelasyonlar şu şekilde bulunmuştur: abdominal yağ ağırlığı ve trigliserid düzeyleri arasında r=0.315,  plazma glukoz düzeyi ve karkas ağırlığı arasında r=0.285; karkas randımanı ile aşağıdaki bileşenler arasında; but yüzdesi (r=0.447, P<.01) ve göğüs yüzdesi (r=0.400, P<.01).

Araştırma veya
Yayının Adı:
Effects of dietary roxarsone supplementation and sex on the growth performance in Large White turkeys.
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:
Mehmet ÇETİN HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Turgay ŞENGÜL HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Selahattin KİRAZ HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Başlama ve Bitiş Yılı: 2000 2003
Proje veya Çalışmanın Durumu:  
Yayınlandı
Yayınlandığı Yer: XXII World’s Poultry Congress. June 8-13, 2004. Istanbul.
Destekleyen Kurum veya Kuruluşlar:  
HRÜ. Ziraat Fakültesi
Araştırmanın Türü Araştırma
Türkçe Özet
 
        Bu araştırma, hindi rasyonlarında kullanılan farklı roxarsone düzeylerinin (0, 100, 150 ve 200 g/ton) ve cinsiyetin beyaz hindilerin besi performansları üzerine etkilerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, erkek ve dişi hindilere ait canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü gibi özellikler üzerinde durulmuştur. Hindiler bir günlük yaştan 16. haftanın sonuna kadar erkek ve dişiler ayrı olarak barındırılmış ve 8. haftadan sonra kontrol grubu dışındaki grupların rasyonlarına roxarsone ilavesi yapılmıştır. Besi periyodu sonunda, canlı ağırlık üzerine roxarsone ve cinsiyetin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001). Canlı ağırlık üzerine cinsiyet*doz interaksiyonunun etkisi önemsiz olmuştur. 9-16. haftalar arasında yem tüketimi, cinsiyet ve dozdan önemli düzeyde etkilenmiş (P<0.001), fakat cinsiyet*doz interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. 9-16. haftalar arasında yemden yararlanma üzerine cinsiyet, doz, cinsiyet*doz interaksiyonunun etkisi sırasıyla önemli (P<0.05), çok önemli (P<0.01) ve önemli olarak bulunmuştur (P<0.05). Canlı ağırlık artışı üzerine cinsiyet ve dozun etkisi çok önemli (P<0.001) fakat, cinsiyet*doz interaksiyonunun etkisi önemsiz bulunmuştur. Yaşama gücü cinsiyet, doz ve cinsiyet*doz interaksiyonundan etkilenmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, beyaz hindilerin besi performansı üzerine en olumlu etkiyi yapan dozların 0 ve 100 g/ton olduğu söylenebilir. 
 

1  
Araştırma veya
Yayının Adı:
Farklı Düzeylerde Fiğ (Vicia sativa L.) İçeren Rasyonlarla Beslenen Erkek ve Dişi Hindilerin Bazı Kan Parametreleri Bakımından Karşılaştırılması.
 
2
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:
Mehmet ÇETİN HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Turgay ŞENGÜL HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
  Abdurrahim KOÇYİĞİT HRÜ.  Tıp Fak. Biyokimya Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 1999 2001
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:  
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Sayfa: 410-414, 01-04 Eylül 2004, Isparta.
6 Destekleyen Kurum veya Kuruluşlar:  
HRÜ. Ziraat Fakültesi
7 Araştırmanın Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, rasyona %0, 10, 20 ve 30 düzeylerinde katılan adi fiğin Bronz hindilerin kan serumundaki trigliserid, kolesterol, VLDL-kolesterol, total protein, albumin, globulin, alkalen fosfataz (ALP), sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeyleri üzerine etkilerini saptamak ve erkek ve dişi hindilere ait biyokimyasal parametreleri karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, farklı düzeyde fiğ içeren rasyonlarla beslenen gruplar arasında VLDL, total protein, albumin, globulin ve alkalin fosfataz düzeyleri bakımından önemli farklılıklar saptanmıştır (P<0.05, P<0.01). Rasyondaki fiğ düzeyi arttıkça genelde serum total protein, albumin ve globulin düzeylerinde artış görülürken, ALP düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. Cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında ise, trigliserit ve VLDL düzeyleri bakımından elde edilen değerler arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur (sırasıyla, P<0.05 ve P<0.01). Tüm gruplarda dişi hindilere ait trigliserit ve VLDL düzeyleri erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, P<0.05 ve P<0.01). Kandaki trigliserit ile VLDL, kolesterol ile albumin, total protein ile albumin, total protein ile globulin, albumin ile globulin, Na ile Cl, Ca ile kolesterol, P ile albumin, P ile Ca düzeyleri arasında çok önemli  ve pozitif (P<0.01); total protein ile kolesterol düzeyleri arasında önemli ve pozitif (P<0.05); ALP ile albumin, ALP ile globulin düzeyleri arasında ise önemli ve negatif korelasyonlar (P<0.05) saptanmıştır.  

1 Araştırma veya Yayının Adı:
Hindilerde Kuluçkadan Çıkış Ağırlığı ve Cinsiyetin Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Yrd. Doç. Dr. Turgay ŞENGÜL HRÜ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN
HRÜ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1999 1999
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Tavukçuluk Araştırma Dergisi
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, entansif şartlarda yetiştirilen bronz hindilerin besi performansı ve karkas verimi üzerine kuluçkadan çıkış ağırlığı ve cinsiyetin etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır.
Günlük palazlar, canlı ağırlıkları 42 g ve daha aşağısı hafif (40.1 g), 43-49 g arası orta (45.8 g) ve 50 g ve daha yukarısı ağır (52.5 g) olmak üzere üç gruba ayrılmış ve 16 hafta süreyle besiye alınmışlardır. Besi periyodu sonunda canlı ağırlık ortalamaları hafif, orta ve ağır gruplar için (erkek+dişi) sırasıyla; 4229,1±103, 4408,4±143 ve 4582,8±124 g olarak bulunmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar önemli olmuştur (P<0.01). Eklemeli yem tüketimi en yüksek ağır gruptan elde edilmiş (12736,0±285 g) bunu orta (12148,0±288 g) ve hafif gruplar (10288,0±132 g) izlemiştir. Yemden yararlanma oranları onaltıncı hafta sonu itibariyle önemli bir farklılık göstermemiştir. Bu değerler hafif, orta ve ağır gruplar için sırasıyla; 2,65±0.09, 2,76±0.05  ve 2,78±0.07 olarak saptanmıştır. Karkas ağırlığı, karkas randımanı ve yenilebilir iç organ ağırlıkları gibi özellikler çıkış ağırlığından önemli düzeyde etkilenmemiş olup, hafif, orta ve ağır gruplar için (erkek+dişi) sırasıyla; 3030,4±210 g, 3039,5±239 g, 3232,4±221 g; % 70±5, % 70±6, % 70±6 ve 173,9±8,24 g, 179,6±9,93 g, 192,0±9,72 g olarak belirlenmiştir.
Kuluçkadan çıkış ağırlığı, hindilerin besi performanslarını etkilemiş, karkas verimini etkilememiştir. Çıkış ağırlığı*cinsiyet interaksiyonu önemli bulunmuştur (P<0.05). Düşük çıkış ağırlığının, hindilerde önemli bir dezavantaj oluşturmadığı saptanmıştır. 

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr