1.  
Harran Ovası Koşullarında Ekmeklik Buğdayda Verim Ve Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler.
Arş. Gör. Yalçın COŞKUN
Yrd. Doç Dr. İrfan ÖZBERK Zir. Yük. Müh. Dr. Fethiye ÖZBERK

 
2.  
Harran Ovası Koşullarında Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum) Bölge Verim Denemelerinde Bazı İstatistik Analizler
Yrd.Doç.Dr.İrfan ÖZBERK Dr. Fethiye ÖZBERK Yrd.Doç.Dr.Abdullah ÖKTEM

 
3.  
Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarına Adaptasyonu                            
    Doç.Dr. Abdullah Öktem
 
4.  
Farklı Dozlarda ve Zamanlarda Uygulanan Azotun Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi                
       Arş.Gör. Yalçın Coşkun


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovası Koşullarında Ekmeklik Buğdayda Verim Ve Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler.
 
 
 
2
Araştırmacıların Ünvanı ve Adı: Fakültesi ve Bölümü:
Arş. Gör. Yalçın COŞKUN
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd. Doç Dr. İrfan ÖZBERK Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Zir. Yük. Müh. Dr. Fethiye ÖZBERK Tarım Bakanlığı GAP EYAM
3 Başlama ve Bitiş Yılı:
01/11/2001
01/11/2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2002, 6 (1-2):39-45
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırmanın Türü: Araştırma
8

Türkçe Özet

 
Beş ekmeklik buğday çeşidi (4 standart, 1 aday) 5x5 Latin kare deneme desenine göre 2000-2001 ürün yılında Ş.Urfa`da yağışa dayalı, Akçakale`de ise ilave sulanan koşullarda denenmiştir. Her iki koşulda da yürütülen denemelerde varyans analiz sonuçlarına göre çeşitler ‘başak boyu’ ve ‘1000 tane ağırlığı’ bakımından birbirlerinden farklı bulunmuşlardır. Ayrıca ilave sulanan koşullarda ‘5 başak ağırlığı’ bakımından çeşitler arasında istatistiki önemde farklılık gözlenmiştir. ‘Tane verimi’ yönünden ise Akçakale`de çeşitler arasında fark bulunmamasına karşın genel olarak her iki koşulda da Nurkent, Karacadağ ve Sham-IV ilk üç sırada yer almışlardır. Çeşitli verim öğeleri ile ‘tane verimi’ arasındaki ilişkiler korelasyon, path ve regresyon analizleri ile incelenmiştir. Yağışa dayalı koşullarda ‘5 başakta tane sayısı’ ‘başak ağırlığının’ pozitif dolaylı etkisi nedeniyle verimi artırıcı etkide bulunmuştur. İlave sulanan koşullarda ise ‘m2`de başak sayısı’ artışının tane verimini azalttığı tespit edilirken, aynı koşullarda başak enindeki artışın tane verimini artırdığı görülmüştür. Yapılan regresyon analizlerinden elde edilen bulgulara göre yağışa dayalı şartlarda ‘5 başakta tane sayısı’ ‘tane verimindeki’ değişimin % 25`ini, ilave sulanan koşullarda da bazı çoklu doğrusal regresyon eşitlikleri verimdeki değişimin % 50`sini izah etmiştir. Elde edilen bulguların seleksiyonda kullanılabileceği ancak regresyon eşitliklerinin verim tahminlerinde kullanılmasının sakıncalı olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan Nurkent aday çeşidi düşük 1000 tane ve yüksek diğer özellikleri ile her iki koşulda da iyi performans göstermiştir.


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovası Koşullarında Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum) Bölge Verim Denemelerinde Bazı İstatistik Analizler
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Yrd.Doç.Dr.İrfan ÖZBERK HR.Ü.Z.F.Tarla Bit.
Dr. Fethiye ÖZBERK GAP EYAM Ş.Urfa
Yrd.Doç.Dr.Abdullah ÖKTEM HR.Ü.Z.F.tarla Bl
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 2001 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer:
 
-
 
 
 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
-
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Tane verimi ve bazı verim öğeleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla ekmeklik buğday bölge verim denemeleri Şanlıurfa da yağışa dayalı, Akçakale de ilave sulanan koşullarda 2000-2001 ürün yılında denenmiştir. Denemeler 25 çeşit x 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Çeşitli verim öğeleri ve tane verimi; varyans analizi, korelasyon, path ve regresyon analizi yoluyla incelenmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre; kuruda standart çeşidi geçen hatlar tespit edilirken, ilave sulanan koşullarda standart çeşidi geçen hat olmamıştır. Yapılan analizlerde korelasyon, path ve regresyon sonuçları birbirini destekler nitelikte bulunmuştur. Her iki koşulda da başak eni, başak boyu ve başakta tane sayısının tane verimini artırdığı; suluda 1000 tane ağırlığının artmasının tane verimini azalttığı ve bu özelliklerin seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Düşük determinasyon katsayısı (R2) değeri veren regresyon eşitliklerinin; verimdeki değişimi açıklamakta yetersiz oldukları ve verim tahminlerinde kullanılamayacakları tespit edilmiştir


 
1 Araştırma veya Yayının adı:  Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarına Adaptasyonu
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Ayşe Gülgün Öktem Tarım Bakanlığı Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü
Arş.Gör. Yalçın Coşkun HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2001 2002
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 81-90 (2003).
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
25 makarnalık buğday çeşidinin denendiği bu araştırma; Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında, 2000-01 ve 2001-2002 yetişme sezonlarında yürütülmüştür. Yıllar birleştirilerek yapılan varyans analizinde, incelenen bütün özellikler bakımından genotipler arasında %1 seviyesinde önemli farklılık belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen iki yıllık ortama sonuçlara göre; başaklanma süresi 111.7 ile 127.8 gün, başaklanma erme süresi 33.5 ile 45.9 gün, bitki boyu 73.0 ile 106.6 cm, başak uzunluğu 5.22 ile 7.95 cm, başakta başakçık sayısı 13.6 ile 17.6 adet, başakta tane sayısı 24.7 ile 38.7 adet, bin tane ağırlığı 25.8 ile 41.1 g,  tane verimi 217.2 ile 340.6 kg da-1 arasında değişmiştir. Dekara 300 kg’ın üzerinde verim alınan Aydın-93, Harran-95, Sarıçanak-98, Altar-84, Zenith, Mesaphia ve Massara genotipleri, Harran Ovasının yağışa dayalı koşullarında tatminkar ürün verebilecek genotipler olarak belirlenmiştir. Harran ovası makarnalık buğday yetiştiriciliğine uygun bir bölge olduğu için, yüksek verimli çeşitlerin belirlenerek bölgede ekiminin yaygınlaşması gerekmektedir. Bunu sağlamaya yönelik oldukça yararlı ve orijinal bir çalışmadır. 
 


 
1 Araştırma veya Yayının adı:  Farklı Dozlarda ve Zamanlarda Uygulanan Azotun Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Arş.Gör. Yalçın Coşkun HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
 Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2001 2002
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3-4), 1-10 (2003)
 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
 Bu araştırma, Akçakale ilave sulanan koşullarında 2001-2002 üretim sezonunda, bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ana parsellerde azot dozları (0, 6, 12, 18 kg N da-1), alt parsellerde ise azot uygulama zamanları (1. 1/2 N ekimle + 1/2 N kardeşlenme döneminde, 2. 1/2 N ekimle + 1/2 N sapa kalkma başlangıcı, 3. 1/2 N ekimle + 1/2 N başaklanma başlangıcında, 4. 1/3 N ekimle + 1/3 N kardeşlenme döneminde + 1/3 N başaklanma başlangıcında, 5. 1/2 N kardeşlenme döneminde + 1/2 N sapa kalkma başlangıcı, 6. 1/2 N kardeşlenme döneminde + 1/2 N başaklanma başlangıcında, 7. 1/2 N sapa kalkma başlangıcı + 1/2 N başaklanma başlangıcında, 8. N’in tamamı ekimle, 9. N’in tamamı kardeşlenme döneminde, 10. N’in tamamı sapa kalkma başlangıcı) yer almıştır. Varyans analizlerine göre; azot dozlarının tane verimi ve verim unsurlarına etkileri önemli bulunmuştur. Azot dozu artışı ile tane veriminde belirgin bir artış meydana gelmiştir. Azot uygulama zamanının gecikmesi tane veriminde belirgin azalmalara neden olmuştur. Yapılan ekonomik analiz sonucunda  en ekonomik doz 14.3 kg N da-1 olarak bulunmuştur. Toplam azotun bölünerek verilmesi; ilk uygulamanın ekimde ikinci uygulamanın ise kardeşlenme dönemi veya sapa kalkma başlangıcında uygulanabileceği  belirlenmiştir.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr