1.  
İvesi koyunlarında flushing ve östrus senkronizasyonu uygulamaları ile kızgınlıkların ve doğumun toplulaştırılması                                                              
                            Ümit Yavuzer


 
2.  
Sıcak Şartlarda Balık Ununun İvesi Kuzularında Besi Performansı Üzerine Etkisi 
Abdullah Can

 
3.  
Yaş Üzüm Cibresine Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi ile İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisinin Araştırılması,                
    
Abdullah Can

 
4.  
GAP Bölgesinde  Bulunan  İvesi  Koyun ve  Kuzularına Verilen Yem Bloklarının  Ağırlık Artışı Üzerine  Etkisi                                                                           
      
Abdullah Can

 
5.  

Şeker Pancarı Yaprağına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi İle İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi.                                      
  
Abdullah Can


 
6.  

Hamur Olum Döneminde Biçilen Buğdaygil Hasıllarına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi ve İn vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi,  
Abdullah Can


 
 
 Araştırma veya
Yayının Adı:
İvesi koyunlarında flushing ve östrus senkronizasyonu uygulamaları ile kızgınlıkların ve doğumun toplulaştırılması
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:
Ümit Yavuzer HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
  HRÜ. Ziraat Fak. Zootekni Böl.
Başlama ve Bitiş Yılı: 2003 2004  
Proje veya Çalışmanın Durumu:  Yayın Aşamasında
Yayınlandığı Yer:  
Destekleyen Kurum veya Kuruluşlar: Yok
 
Araştırmanın Türü Araştırma
Türkçe Özet
Bu araştırma Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen İvesi Koyunlarında , anöstrus döneminde ve laktasyonda
olan İvesi ırkı koyunlarda, sadece PGF2a yada progestagenler ile PMSG kombinasyonları ile yapılan östrus senkronizasyon yöntemlerinin , flushing uygulamalarıyla, fertilite ve doğan yavru sayısı üzerine etkisini araştırmakamacıyla yapılmıştır. Koç katımı öncesi flushing uygulanan grupta döl verimi ve fertilite oranları ,flushing uygulanmayan gruba göre önemli farklılıklar göstermiştir. Araştırma sonucunda koç katımı öncesi özellikle enerjice zengin yemlerle yapılan beslemenin döl verimine ve fertiliteye önemli ve pozitif etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
 
Araştırma veya Yayının Adı: Sıcak Şartlarda Balık Ununun İvesi Kuzularında Besi Performansı Üzerine Etkisi
Araştırmacıların Adı: Fakülte ve Bölümü
Abdullah Can HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Nihat Denek HRÜ. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD
Kemal Yazgan HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Başlama ve Bitiş Yılı  2003 2004
Proje veya Çalışma Durumu Yayınlandı
Yayınlandığı Yer Small Ruminant Research (In Press)
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Harran Üniveritesi Araştırma Fonu
Araştırma Türü Araştırma
Türkçe Özet
            Kuzu besi rasyonlarında üre yerine balık unu kullanımını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada in situ ve kuzu besisi denemeleri yürütülmüştür. İn situ denemesinde, kuzu besi denemesinde kullanılan üre (U) ve balık unu (BU) rasyonlarının by-pass protein (BP) değerlerini belirlemek amacıyla 3 adet rumen fistülü açılmış İvesi toklusu ve besi denemesinde ise 20 baş 3–4 aylık yaşta İvesi kuzusu kullanılmıştır. Besi denemesinde kuzular U ve BU rasyonu içeren gruplara rasgele eşit sayıda dağıtılmıştır. Denemede kullanılan U ve BU’lu rasyonların ham protein (HP) düzeyleri sırasıyla  %13.0 ve %13.1 olacak şekilde hazırlanmıştır. Denemede yemleme ad-libitum olarak yapılmıştır. Deneme süresince(60 gün) günlük çevre sıcaklığı ortalama 31.6 0C olarak tespit edilmiştir.  In situ denemesinde U ve BU rasyonların BP değerleri sırasıyla %2.50 ve %5.75 olarak belirlenmiştir. Besi rasyonunda U yerine BU kullanılmasıyla kuzularda canlı ağırlık artışı (CAA) 236 g/gün’ den 268g/gün’e yükselmiştir (P<0.05). Kuzularda kuru madde tüketimi (KMT) her iki rasyonla beslenen gruplarda benzer bulunmuştur (P>0.05). Denemenin ilk 40 gününde yemden yararlanma (kg CAA /kg KMT) U içeren rasyonda 0.226 kg iken BU içeren rasyonda ise 0.252 kg olarak bulunmuştur (P<0.05). Her iki grupta da kuzuların rektal ısıları, kan glikoz, toplam protein ve üre düzeyleri benzer bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak,  sıcaklık stresi altında yürütülen besi denemesinde U yerine BU kullanılması İvesi kuzularının besi performansını arttırmıştır. 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Yaş Üzüm Cibresine Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi ile İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisinin Araştırılması,”
2 Araştırmacıların Adı: Fakülte ve Bölümü
Abdullah Can HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Nihat Denek HRÜ. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD
Şahin Tüfenk HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı  2002 2003
4 Proje veya Çalışma Durumu Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 8(2): 1-6. (2004).
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
            Bu çalışmada, yaş üzüm cibresine değişik katkı maddeleri ilavesiyle elde edilen silajların yem kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Üre, üre + melas ve üre + buğday kırması katkıları silajların ham protein içeriğini arttırmıştır (P<0.05). Kontrol, ağırlık esasına göre %0.5 üre, %5 melas, %5 buğday kırması, %0.5 üre+%5 melas, %0.5 üre+%5 buğday kırması ve %0.5 üre+%5 melas+%5 buğday kırması grupları için ADF değerleri sırasıyla %73.05, %74.53, %69.26, %63.98, %72.38, %65.32 ve %64.93 KM olarak, NDF değerleri ise sırasıyla %75.72, %72.96, %72.31, %70.02, %74.00, %68.31 ve %68.59 olarak belirlenmiştir (P<0.05); pH değerleri ise aynı sıraya göre 4.62, 4.82, 4.68, 4.81, 4.72, 4.71 ve 4.57 olarak bulunmuştur. Silajlara üre ve buğday kırması katkıları kontrol ve diğer silajlar ile kıyaslandığında pH değerlerini istatistiksel olarak önemli düzeyde arttırmıştır (P<0.05).
Kontrol, ağırlık esasına göre %0.5 üre, %5 melas, %5 buğday kırması, %0.5 üre+%5 melas, %0.5 üre+%5 buğday kırması ve %0.5 üre+%5 melas+%5 buğday kırması grupları için sırasıyla %36.37, %38.12, %38.61, %46.05, %38.83, %47.76 ve %47.80 olarak belirlenmiştir (P<0.05). Tüm silajlara üre , melas ve buğday kırması katkısı silajların KM sindirimini arttırırken, buğday kırması ilave edilen tüm gruplarda in vitro sindirim değerleri diğer gruplardan istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (P<0.05).
.


 
Araştırma veya Yayının Adı: Gap Bölgesinde  Bulunan  İvesi  Koyun ve  Kuzularına Verilen Yem Bloklarının  Ağırlık Artışı Üzerine  Etkisi,
Araştırmacıların Adı: Fakülte ve Bölümü
Abdullah Can HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Nihat Denek HRÜ. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD
Şahin Tüfenk HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Başlama ve Bitiş Yılı  2001 2002
Proje veya Çalışma Durumu Yayınlandı
Yayınlandığı Yer HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 7 (3-4). 55-60 (2003).
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar  
Araştırma Türü Araştırma
Türkçe Özet
Bu çalışmada yem bloklarının samana ve düşük kaliteli kuru ota dayalı beslemede ek yem kaynağı olarak kullanımının İvesi koyun ve kuzularında canlı ağırlık artışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Koyun denemesinde ad libitum kuru ot tüketen kontrol grubu (n=12) ile kuru ota ilaveten iki farklı yapıda hazırlanan yem bloğu tüketen deneme gruplarının  canlı ağırlık artışları ve kuru ot tüketimleri karşılaştırılmıştır. Kuzu denemesinde ise 28 İvesi kuzu iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu ad libitum saman ve kuzu başına 300 g/gün buğday kırığı ile beslenirken, muamele grubunda ise kontrol grubuna ek olarak domates posalı  yem bloğu tüketmişlerdir. Koyun denemesinde yem bloğu I tüketen deneme grubunda kontrol grubuna oranla canlı ağırlık kaybı azalmıştır (P <0.05). Yem bloğu II tüketen grupta ise  canlı ağırlık artışı görülmüştür.  Kuru ot tüketimi ise yem bloğu tüketen gruplarda kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Kuzu denemesinde de yem bloğu tüketen grup kuzuları kontrol grubuna kıyasla daha fazla canlı ağırlık artışı göstermişlerdir (P<0.01).


 
Araştırma veya Yayının Adı:

Şeker Pancarı Yaprağına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi İle İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi.

Araştırmacıların Adı: Fakülte ve Bölümü
Abdullah Can HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Nihat Denek HRÜ. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD
Kemal Yazgan HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Başlama ve Bitiş Yılı  2003 2004
Proje veya Çalışma Durumu Yayınlandı
Yayınlandığı Yer Van YY Veteriner Fakültesi Dergisi, Baskıda. (2004).
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar  
Araştırma Türü Araştırma
Türkçe Özet
Şeker pancarı yapraklarına değişik katkı maddeleri ilavesiyle hazırlanan silajların besin madde içerikleri ile in vitro kuru madde sindirilebilirliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada katkısız, ağırlık esasına göre %1 tuz, %0.5 formik asit, %0.5 üre, %5 melas ve %5 buğday kırması ilavesi ile hazırlanan silajların kuru madde içerikleri %13.86 - %17.80; ham protein değerleri %20.26 - %25.33; ADF değerleri %10.23 - %14.68; NDF değerleri %27.24 – 34.54; pH değerleri 3.60 – 4.57; in vitro kuru madde sindirim değerleri %77.59 - %86.87; Fleig puanları ise 50.06 – 96.59 arasında tespit edilmiştir (P<0.05). Buğday kırması ve melas katkısı silajların kuru madde düzeyini, üre katkısı ham protein ve pH değerini istatistiksel olarak önemli düzeyde arttırmıştır (P<0.05). Formik asit ilavesi silajların in vitro kuru madde sindirimini azaltmıştır (P<0.05). Araştırma sonunda, şeker pancarı yapraklarının herhangi bir katkıya gerek duyulmadan silolanabileceği ve elde edilen silajların kaliteli silaj niteliği taşıdıkları sonucuna varılmıştır.


 
1 Araştırma veya Yayının Adı:

Hamur Olum Döneminde Biçilen Buğdaygil Hasıllarına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi ve İn vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi,”  

2 Araştırmacıların Adı: Fakülte ve Bölümü
Abdullah Can HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Nihat Denek HRÜ. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ABD
Şahin Tüfenk HRÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı  2003 2004
4 Proje veya Çalışma Durumu Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer

Veteriner Bilimleri Dergisi, Baskıda, (2004).

6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet

     Bu çalışmada, hamur olum döneminde biçilen arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve tritikale hasıllarının katkısız, %0.5 üre, %5 melas ve %5 buğday kırması katkıları ile hazırlanan silajlarının, silaj kalitesi ve in vitro kuru madde sindirilebilirlikleri araştırılmıştır.

      Ham protein parametresi açısından bitki x katkı interaksiyonu tespit edilmiştir (P<0.01). Ancak   ham protein değerindeki artış bütün bitkiler için %0.5 üre katkısında en yüksek bulunmuştur. Silajların ADF içeriği bakımından katkısız silajlar ile diğer katkılar karşılaştırıldığında buğday kırması ve üre katkıları, NDF değeri bakımından ise tüm katkılar silaj NDF değerini düşürmüştür (P<0.05). pH parametresi açısından da  bitki x katkı interaksiyonu tespit edilmiştir (P<0.05).
     En yüksek in vitro kuru madde sindirimi bitkiler arasında arpa silajından, katkılar arasında ise melas ve buğday kırması katkılı silajlardan elde edilmiştir (P<0.05). Birim alandan elde edilen sindirilebilir kuru madde miktarları bakımından en yüksek değer tritikale silajlarından, katkılar değerlendirildiğinde ise buğday kırması katkılı silajlardan elde edilmiştir.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr