Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
 
Depolama  
 
1.  
ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE SU KALİTESİNİN TESPİTİ VE SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdinç ŞAHİNÖZ

Prof. Dr. M. Yaşar ÜNLÜ
2.  
3.  
 
4.  
 
5.  

 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
 
Organik Tarım  
Birlikte Yetiştirme  
Yabancı Ot  
Su Ürünleri  
Çevre Kirliliği  
Gübreleme  
Konservecilik  
Diğer  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1

Araştırma veya Yayının Adı:

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE SU KALİTESİNİN TESPİTİ VE SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Erdinç ŞAHİNÖZ

HRÜ. Zir. Fak. Zootekni Böl.

Prof. Dr. M. Yaşar ÜNLÜ

HRÜ. Zir. Fak. Zootekni Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

-

2001

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Harran Ü. Fen Bilimleri  Enstitüsü 2001, Şanlıurfa. S 86.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Doktora Tezi

8

Türkçe Özet

 

Bu araştırma Atatürk Baraj Gölünde su kalitesinin tespiti ve su ürünleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Atatürk Barajı üzerinde evsel ve mezbaha atıklarının bırakıldığı yerlere ve gövdeye yakın noktalarda yedi istasyon saptanmıştır. Bu istasyonlarda Ekim 1998’den başlayarak Ekim 2000’e kadar yılda 4 kez olmak üzere 7 adet istasyonda fiziksel, kimyasal parametrelerin analizleri ile mikrobiyolojik olarak toplam koliform sayıları incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda fiziksel ve kimyasal parametrelerin genel ortalamaları pH 8,17±0,016 , sıcaklık 18,98±1,78 ºC, Çözünmüş Oksijen 8,51±0,024 mg/lt, Alkalinite 160,95±0352 mgCaCO3/lt, Toplam Sertlik 21,79±0,04  FSº, Amonyak Azotu 0,294±0,002 mg/lt, Nitrit Azotu 0,0147±0,0002 mg/lt, Nitrat Azotu 1,676±0,002 mg/lt, Biyolojik Oksijen İhtiyacı 0,014±0,0002 mgO2/lt,  Elektriki İletkenlik 335,65±0,437 µmhos/cm, Karbonat 0,513±0,029 mgCaCO3/lt, Bikarbonat 162,3±0,393 mgHCO3/lt, Klorür 15,96±0,026 mg/lt, Kalsiyum 48,05±0,19 mg/lt, Magnezyum 23,91±0,03 mg/lt bulunmuştur. Atatürk Barajı’nın toplam koliform bakteri sayıları bakımından en düşük değeri 4 ve 5. istasyonlarda elde edilmiştir. Diğer tüm istasyonlarda elde edilen verilerden bu sularda insan sağlığı bakımından riskli patojen mikroorganizmaların bulunabileceği bu nedenle; gerek içme suyu gerek sulama ve rekreasyonel amaçlı kullanma suyu olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

İstasyonlar sabit tutularak parametrelerin mevsimlere göre ortalamaları arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Yapılan Duncan testi sonucunda en düşük Amonyak azotu konsantrasyonu Ekim (1999) ayında 0 mg/lt, en yüksek ise Nisan (1999) tarihinde 1.86 mg/lt bulunmuştur. İstasyonlara göre amonyak azotu, konsantrasyon ortalaması arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Yapılan Duncan testine göre en düşük konsantrasyon 5. istasyonda 0,05 mg/lt en yüksek konsantrasyon 3. istasyonda 1,377  mg/lt olarak bulunmuştur.